close
Doručení do 5-7 dnů Množstevní slevy do výše 50% Garantovaná kvalita Doprava zdarma od 2000 Kč
WhatsApp: 00420 608 621 954

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu SHIRTTUNING umiesteného na webovom sídle www.shirttuning.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi našou spoločnosťou:

Shirt Industries, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 24708488
DIČ: CZ24708488
zapísaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167764
-telefónne číslo: 02 330 069 02
-kontaktný e-mail: info@shirttuning.sk
ako predávajúcim a vami ako kupujúcim.

Adresa sídla spoločnosti - adresa prevádzkovateľa neslúži ako adresa pre vrátenie či výmenu tovaru!
Adresa pre výmenu alebo vrátenie produktov:
Shirt Industries, s.r.o.
Nerudova 85
Bratislava 82104
Slovenská Republika

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo iba „cenu“) uvedenú v objednávke, ktorá zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1 Aký tovar si u nás môžete objednať?

Na webovom sídle ponúkame tovar, ktorého vzhľad si môžete sami upraviť prostredníctvom funkcie webového sídla Kreátor (ďalej len "Kreátor"), a to za použitia predpripravených motívov alebo za použitie vašich vlastných textov a obrázkov.

1.2 Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Kúpnou zmluvou (alebo iba „zmluvou“) sa rozumie akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže sa teda jednať napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.3 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:
- právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail nebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
- nárok na záruku na tovar, ktorej podmienky a uplatnenie sa riadi Reklamačným poriadkom;
- právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom sídle);
- právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.5 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentami:
- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
- Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
- Podmienkami použitia webového sídla, ktoré upravujú registráciu na webovom sídle, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového sídla a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla;
- podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy;
- objednávkou a jej prijatím z našej strany,
a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:
- zákonom č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“);
- zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Berte na vedomie, že bez ohľadu na to, kde sa nachádza vaše bydlisko alebo sídlo, náš vzťah sa riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom sídle potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Cena sa mení v závislosti na zvolených úpravách tovaru v Kreátoru. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena tovaru, ktorého vzhľad ste si navrhli v Kreátoru. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k spracovaniu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Pre podanie objednávky musíte byť na webovom sídle zaregistrovaní v súlade s Podmienkami použitia webového rozhrania. Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom vášho používateľského účtu na webovom rozhraní (vyplnením formulára).

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

V prípade, že zvolíte spôsob platby PayPal, budete po stlačení tlačidla "Pokračovať" presmerovaný do platobného systému PayPal. Tu odporúčame skontrolovať najmä konečnú cenu, e-mailovú a dodacie adresu. Po stlačení tlačidla "Agree and Pay" bude odoslaná vaša platba a vaša objednávka bude záväzná.

V prípade zvolenia iného spôsobu platby vám bude pred záväzným odoslaním objednávky oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, emailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Dokončenie objednávky". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zároveň prijatím objednávky z našej strany.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3 Akým spôsobom nám môžete odovzdať tlačové dáta?

Pred vyplnenie objednávky podľa článku 2.2 obchodných podmienok môžete do Kreátoru vložiť texty, prípadne obrazový materiál, ako sú fotografie či grafická diela (ďalej len "tlačové dáta"), ktoré majú byť obsahom nami vytvoreného tovaru.

Upozorňujeme vás, že zadané tlačové dáta neuchovávame pre ďalšie objednávky klientov. V prípade podania novej objednávky je nutné vložiť nová tlačové dáta, ak nebude medzi nami dohodnuté niečo iné.

Zaslaním objednávky nám udeľujete svoj súhlas s použitím tlačových dát pre naše marketingové účely, najmä potom zobrazením tlačových dát na webovom sídle.

2.4 V akom formáte možno tlačové dáta vkladať?

Tlačové dáta je možné vkladať vo formátoch, farbách a rozmeroch, ktoré sú stanovené na webovom sídle. Pri vkladaní tlačových dát vám odporúčame postupovať v súlade s informáciami a pokynmi uvedenými na webovom sídle. Tlačové údaje môžete ďalej v Kreátoru zobrazovať a upravovať.

V prípade, že nám nebudú poskytnuté tlačové údaje v náležitej forme, zaväzujete sa poskytnúť nám súčinnosť pri odstránení nedostatkov, najmä vložením nových tlačových dát v správnom formáte, farbe alebo rozmeru. Ak odmietnete alebo nebudete schopní súčinnosť podľa predchádzajúci vety poskytnúť, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy. Ďalej ste povinní uhradiť nám náklady, ktoré sme v spojitosti so zmluvou už vynaložili.

Vezmite na vedomie, že pri vložení chybných tlačových dát (napríklad tlačové dáta v zlom rozlíšení) nie sme zodpovední za chybné plnenie. Ak si nie ste istí, v akom formáte je vhodné tlačové dáta vložiť, kontaktujte nás, radi vám poradíme.

2.5 Aké tlačové dáta je možno vkladať?

Vkladať možno iba tlačové dáta, ku ktorým máte príslušné povolenia a ktorá neporušujú platné právne predpisy Českej republiky. Je najmä zakázané vkladať do Kreátora tlačové dáta, ktoré:
- sú svojou povahou pornografiou či detskou pornografiou;
- zobrazujú násilie na človeku alebo zvieratách;
- porušujú autorské práva tretích osôb,
- alebo ktorá iným spôsobom porušujú platné právne predpisy Českej republiky alebo dobré mravy.
Objednávku, ktorá bude obsahovať tlačové dáta v rozpore s týmto článkom, sme oprávnení odmietnuť.

2.6 Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď vám je doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená v okamihu, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) je súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z webového sídla.

2.7 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t. j. nebolo vám zaslané záväzné prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.6 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky nebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.8 Môže sa cena uvedená na webovom sídle meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže by bolo na webovom sídle výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom sídle alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare na webovom sídle alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak dosiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.6 týchto obchodných podmienok.

2.9 V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

2.10 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.11 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

2.12 Čo ak niečomu v  zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky nebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom platobného systému PayPal;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom sídle. Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť tiež spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom sídle. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.6. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

3.4 Kedy môžeme požadovať zálohu alebo úhradu vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

Podľa zákona č. 112/2016 Sb., o evidencii tržieb sme povinní vystaviť vám účtenku. Zároveň sme povinní zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

4 DODACIE PODMIENKY

4.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom sídle. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiaden spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom sídle.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3 Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, keď je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 10,- Kč za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 500,- Kč nebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Kč.

Ďalej máme v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

5 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Môžete odstúpiť od zmluvy?

Upozorňujeme, že v prípade, že si navrhnete vlastný vzhľad tovaru za použitia vašich tlačových dát, má takýto tovar povahu tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru preto nie je v prípade tohto tovaru v súlade s ustanovením § 1837 písm. d) občianskeho zákonníka možné.

Pokiaľ si objednáte tovar, ktorý nie je upravený podľa vášho želania, máte právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúcich odsekov tohto článku.

5.2 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

5.3 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva i akákoľvek doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.
K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:
- kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, nebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári nebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:
- rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
- spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči vám nárok na náhradu škody.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- technickou chybou bola na webovom sídle uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
- tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
- plnenie sa stane objektívne nemožným nebo protiprávnym , a to aj v prípade, že dodáte tlačové dáta, ktoré odporujú článku 2.5 obchodných podmienok.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné v okamihu, keď je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tak aj § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2 Ako vybavujeme sťažnosti a podnety?

Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1, a to aj bez nutnosti obracať sa najprv na nás. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové sídlo: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: + 420 296 366 360) s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžete tiež využiť on-line platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4 Čo by ste ešte mali vedieť?

Vezmite na vedomie, že v prípade, že tlačové dáta, ktoré ste vložili do Kreátora za účelom vytvorenia tovar, porušujú autorské práva či iné práva duševného vlastníctva iných osôb, zodpovedáte za následky porušenia týchto práv.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby vášho poskytovateľa služieb komunikácie na diaľku.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou nebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 2.8.2017.