close
Doručení do 5-7 dnů Množstevní slevy do výše 50% Garantovaná kvalita Doprava zdarma od 2000 Kč
WhatsApp: 00420 608 621 954

Ochrana osobných údajov & Podmienky použitia webového sídla podľa nariadenia GDPR

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Nachádzate sa na webovom sídle www.shirttuning.sk (ďalej len „webové sídlo“) prevádzkovanom našou spoločnosťou:
Shirt Industries, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 24708488
DIČ: CZ24708488
zapísaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167764
adresa pre doručovanie: Shirt Industries, s.r.o., Náměstí 213, Velké Březno 415 01, Česká republika
telefónne číslo: 02 330 069 02
kontaktný e-mail: info@shirttuning.sk

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla.

1. Registrácia na webovom sídle

Na webovom sídle sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou, v prípade, že k zneužitiu daných údajov došlo z nedbanlivosti zo strany zákazníka.
Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.
 V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
 Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.
 Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

2. Ochrana osobných údajov

Webové sídlo www.shirttuning.sk prevádzkované našou spoločnosťou Shirt Industries, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 s IČ: 24708488 a DIČ: CZ24708488, ktorá je zapísaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167764 má záujem spracovávať informácie týkajúce sa vás, našich zákazníkov. Informácie týkajúce sa vás predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016*679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“).

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naša spoločnosť má sídlo v Českej republike a spracovanie vašich osobných údajov tiež prebieha v Českej republike. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

2.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje majú byť nami spracované pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia. Ku spracovaniu údajov pre vyššie spomenuté účely je vyžadovaný váš súhlas. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Naviac máte právo, kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením. V takomto prípade bude spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe odvolaného súhlasu okamžite ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období ešte pred jeho odvolaním.

V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje spracovávané (a) v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje, obrázky, texty a fotky, ktoré ste vložili pri tvorbe produktov, emailová adresa, fakturačné údaje; (b) po dobu uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy, z dôvodu zákonnej reklamačnej lehoty a prípadných právnych sporov.

2.2 Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

2.3 Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla. Vaše osobné údaje sú na našom webovom sídle vyžadované v technicky nutnom rozsahu pre vedenie účtu a jeho úpravu. Okrem týchto osobných údajov, ukladáme aj neosobné údaje, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a služby.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového sídla. Pri zhromažďovaní týchto údajov na našich serveroch nie sú dané údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Takto získané údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

Pokiaľ je potrebné alebo máte možnosť pri návšteve nášho webového sídla zadať osobné údaje, prosíme vás, aby ste sami zvážili, ktoré údaje nám chcete dobrovoľne poskytnúť. Niektoré údaje je nutné vyplniť a sú povinné, na to aby mohla byť vaša objednávka vyrobená a doručená k vám.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu než nám vyjadríte nesúhlas s ich spracovávaním. Prihlásením sa k odberu newsletteru súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom.

 Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.4 Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ZOOÚ a sme vedení v registri pri Úrade pre ochranu osobných údajov pod identifikačným číslom 00054563.

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

2.4.1. Plnenie zmluvy, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“);

2.4.2. Dodržania našich právnych povinností stanovených obecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. Naša povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady)

2.4.3. Určenia, výkonu alebo obhajobu právnych krokov, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a

2.4.4. Zasielanie obchodných informácií, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencii nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v priamom marketingu.

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené.

K účelu podľa čl. 2.4.1 vyššie, budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzku so zmluvou. Týmto nie je dotknutá naša možnosť tieto osobné údaje ďalej spracovávať (v potrebnom rozsahu) k účelu podľa článkov 2.4.2. 2.4.3 a/alebo 2.4.4 uvedených vyššie;

K účelu podľa čl. 2.4.2 vyššie, budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania našej príslušnej právnej povinnosti;

K účelu podľa čl. 2.4.3 vyššie, budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (v prípade, že bola v zmluve zjednaná záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené naše práva alebo povinnosti vo vzťahu k vám, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa čl. 2.4.3 vyššie pred skončením takéhoto konania;

K účelu zasielanie obchodných oznámení podľa čl. 2.4.4 vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než vy vyjadríte svoj nesúhlas s takýmto spracovávaním.

V prípade otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať, a to na e-mailové adrese info@shirttuning.sk, v prípade otázok na nášho prepravcu, môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@intime.cz, info@zasilkovna.cz, gls prostredníctvom ich kontaktného formulára, pre ochranu osobných údajov.

Likvidácia vašich osobných údajov:

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa vyššie uvedených článkov: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartované alebo iným spôsobom zničené, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) alebo anonymizované. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Pri prenose vašich údajov využívame šifrovanie pomocou bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť. Prenos šifrovaných dát ľahko spoznáte vďaka kľúču alebo uzavretého zámku v lište prehliadača. Pre marketingové účely využívame službu Facebook pixel a Google Analytics, ktoré neukladajú údaje o konkrétnych osobách a ponúkajú štatistické vyhodnotenie odkiaľ užívateľ prišiel, z ktorého marketingového zdroja bola uskutočnená objednávka, aké je všeobecné vekové rozhranie našich zákazníkov, z akých regiónov, vzdelanie, pohlavie a podobne. Konkrétneho zákazníka nie je možné spájať s danými výsledkami, ktoré tieto marketingové nástroje ponúkajú.

2.5 Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Sme oprávnený predať vaše osobné údaje príjemcom, s ktorými sme uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre nás spracovávať osobné údaje ako naši spracovatelia. Vaše osobné údaje budú odovzdané externým dopravcom, osobám podieľajúcim sa na výrobe a dodaní tovaru ako aj účtovníkom. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pro doručenie alebo výrobu tovaru či fakturačné spracovanie vašej objednávky. Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe, než sme spomenuli vyššie.

2.6 Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte určité práva, vrátane práva požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedziť spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Pokiaľ sa budete domnievať, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi máte právo obrátiť sa na nás a žiadať o zjednanie nápravy. V prípade, že vaša žiadosť bude uznaná za oprávnenú, bez odkladu odstránime závadný stav. Tým nie je dotknutá vaša možnosť podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Poskytnutie vašich osobných údajov podlieha zmluvným požiadavkám. Nemáte zákonom stanovenú povinnosť poskytnúť osobné údaje, ale my tieto údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy.

Ďalej máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy a ukončíme ich spracovanie, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nie je zákonný dôvod.

Ak sa domnievate, že my alebo sprostredkovateľ osobných údajov uskutočňuje spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:
- požiadať nás alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;
- požiadať, aby sme my alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pro ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pro ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. My aj prípadní spracovatelia osobných údajov máme sídlo v Českej republike. Dozor nad ochranou osobných údajov uskutočňuje v rámci Českej republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

3. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové sídlo používa pre svoju činnosť takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

3.1 Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom sídle udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a k účelu podrobnejšie popísanom na webovom sídle.

3.2 Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejak zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového sídla.

3.3 Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.

4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu nás či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1 Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.

5. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla

5.1 Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom sídle môže dôjsť k opusteniu webového sídla a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

5.2 Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové sídlo, ani bezchybnosť a bezpečnosť webového sídla. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového sídla, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom sídle, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového sídla, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

5.3 Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah webového sídla a využívať webové sídlo alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5.4 Ak sa pri používaní webového sídla dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 23.5.2018